Zhu Ge Liang Astrology

-(1993), 'Ziwei doushu yu zhanxingshu de yuanyuan MM«

(The Ziwei dousbu system of divination and its connection with western astrology)', Lishi yuekan, 68:28-50.

-(1995), 'Cong kejishi guandian tan yishu (The Yijing system of divination from the standpoint of history of science)', Zhongguo kejishi lunwenji 't'HWiiilMit^ (Collected Papers on the History of Chinese Science and Technology) (Taipei), 19-34.

-(1996a), 'Taiyi shushu yu Nan Qi shu Gaodi benjishang shichen yue zhang

(The Taiyi method of divination and the Historiographer's Remarks in the Chronicle of Emperor Gaodi in Nan Qi shu)', The Bulletin of the institute of History and Philology, Academia Sinica, 67.2:383-413.

-(1996b), 'Taiyi shushu jiqi dui chuantong kexue zhi yingxiang AZ/fi|ij|i!SX

(The Taiyi method of divination and its influence on traditional Chinese science)', The History of Science Newsletter, 14:1-12.

--(1997a), 'Astrology in China', in Selin, Helaine, ed., Encyclopaedia of the

History of Science, Technology and Medicine in Non-Western Cultures (Dordrecht), 76-78:

-(1997b), Zhuge Liang yu Qmien Dunjia 1997 Wu Teh Yao

Memorial Lecture (Singapore).

-(1998), 'Cong kexueshi guandian shitan Qimen Dunjia

P1iS¥', Journal of Northwest University (Natural Science Edition), 12.1:1-3; 12.2:92-97.

-(1999), 'Science in Chinese Fiction: Zhuge Liang's Magical Arts and Method of Weather Forecasting', Hong Kong East Asian History of Science Foundation Second Joseph Needham Memorial Lecture, 9 December 1999, Hong Kong.

-(2001), He Bingyu Zhongguo Kejishi lunji (Liaoning).

-(forthcoming 2003), 'Chinese number mysticism', in Bergmans, Luc and

Koetsier, Teun, Mathematics and Views of the Divine: A Historical Study (North Holland).

-(forthcoming), Zhongguo shushushi lunwenji 't'Hilitt.'itw^;® (Taipei).

Ho, Peng Yoke and Ho, Koon-piu (1986), Dunhuang canjuan zhan yunqi shu Wi'f^&M iilllftlir (The fragmentary Dunhuang MS Zhan yunqi shu) (in Chinese) (Taipei).

Ho, Peng Yoke and May Wang (1993), 'Kuo Shou-ching', in Igor de Rachewiltz et al., eds, In the Service of the Khan: Eminent Personalities in the Early MongolYuan Period (1200-1300) (Wiesbaden), 282-299.

Ho, Pingyu (Ho, Peng Yoke) and Needham, J. (1959), 'Ancient Chinese Observations of Haloes and Parhelia', Weather, 14:124-134.

Hoang, Pierre (1904), A Notice of the Chinese Calendar (Zi-ka-wei).

Holzman, D. (1958), 'Shen Kua and his Meng-Ch'i Pi-Tan', Toung Pao, 46:260292.

Hori, Tsuyoshi (1988), 'Youguan Yunmeng Qinjian de ziliao he zhushu mulu iH® ^UfaMKftfnf^ 0 it', in Qin-Han Fazhishi lunkao (Beijing).

Hsu, Cho-yun ffWM (1975), 'The Concept of Predetermination and Fate in the Han', Early China, 1:51-56.

Hu, Daojing i$ÎËf? (1985), Mengxi bitan (Shanghai).

Hu, Houxuan (1959), 'Yin buci zhong de shangdi he wangdi ® bP'f'^j i'.-S^l ll'.tf', Lishi yanjiu, 9:23-50; 10:89-110.

Huang, Yi long M V. (1989), 'Zhongguo gudai kuiguan kao History of Science Newsletter, 8:28-37.

-(1990), 'The Controversy over Selection of Auspicious Dates and AntiChristian Movements in the K'ang-hsi Reign-Period', Paper for the Sixth International Conference on the History of Science in China, 2-7 August 1990 (Cambridge).

-(1992a), 'Jixing yu gu du kao Sk'j!?! n Tsing Hua Journal of Chinese

Studies 22.2:93-117.

-(1992b), 'Dunhuang ben juzhu liri xintan tWl^JÄ® 0 liS', Xin shixue ff

-(1993), 'Qing qianqi dui siyu dingyi ji cunfei de zhengzhi: shehui tianwenxueshi ge'an yanjiu : %t#WitffiHWÄ, Ziran ktmmM

-(1999), 'A Study on the Tradition of Selecting Auspicious Time and Space in

Chinese Society through the Strips Excavated at Yinwan Han Tomb' (in Chinese), Paper presented at the Fifth Symposium on the History of Science and Technology, Nankang, 27-28 March 1999.

Hwang, Chang-Chien (1999), Wuwang fa Zhou nian xinkao: bing lun Yinlipu de xiuding : ÉÈIÉlâMItW*«! (Taipei).

Ishida, Mikinosuke (1950), Töyöshi ronsö (Kyoto).

Jao, Tsung-i Utk® (1982), 'Yindai yigua ji youguan zhanbu zhu wenti iSfcHih-R ÎiJtm', Wenshi, 20:1-13.

-(1983), 'Further Comments on the Yunmen Ch'in chien Jih shu', Paper for the

ACLS Workshop on Divination and Portent Interpretation in Ancient China, 20 June-2 July 1983, University of California, Berkeley.

-(1990), Li Weigong wang Jiangnan ^itj^Millti (Taipei).

-(1993a), 'Mawangdui Xingde yiben Jiugongtu zhushen shi mm'Jianbo yanjiu ffi^W^c, 1:89-119.

-(1993b), 'Tan Yinqueshan jian Tiandi Bafeng Wuxing Kezhu Wuyin zhi ju ÎÂ

tl?.iIiP. /IMIufi ft • è II nZI:'!ibid. 1:113-119.

Jao, Tsung-i and Zeng Xiantong 'a,®® (1982), Yunmeng Qinjian rtshu yanjiu It f^Uffi 0 (Hong Kong).

Jiang, Guanghui #JS» ed. (1999), Guodian Chujian yanjiu IPJSSfÂWfî (Studies on the Chu Slips of Guodian) (Shenyang, China).

Jiang, Xiaoyuan fllBÉJB and Niu, Weixing SltrJl (2000), Huitian: Wuwang fa Zhou yu Tianwen Lishi Niandaixue : ÄBEi^i^^^JEi ^ftlP (Shanghai).

Jingzhou diqu bowuguan (1995), 'Jiangling Wangjiatai 15 hao

Kalinowski, Marc (1982), 'Cosmologie et gouvernement naturel dans le Lu Shi Chun Qiu', Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, 71:169-216.

-(1983), 'Les instruments astro-calendriques des Han et la méthode liuren',

Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient, 72:309-419.

-(1986), 'Les Traités de Shuihudi et l'ITemerologie Chinoise à la Fin des

Royaumes-Combattants', T'oung Pao, 72:175-228.

-(1990), 'Scientific Literature in the Wuxing day?, Paper for the Sixth International Conference on the History of Science in China, 2-7 August 1990 (Cambridge).

-(1991), Cosmologie et Divination dans la Chine Ancienne: Le Compendium des Cinq Agents (Paris).

-(1998-99), 'The Xingde Texts from Mawangdui', Early China, 23-24:125202.

Kao, Karl S.Y. ed. (1985), Classical Chinese Tales of the Supernatural and the Fantastic (Bloomington, Indiana).

Keightley, David (1983), 'Royal Shamanism in the Shang: Archaic Vestige or Central Reality?', Paper for the ACLS Workshop on Divination and Portent Interpretation in Ancient China, 20 June-2 July 1983, University of California, Berkeley.

Kennedy, E. S. (1956), 'A Survey of Islamic Astronomical Tables', Transactions of the American Philosophical Society, 46.2:123-177 (Philadelphia).

-(1964), 'Ramifications of the World-Year Concept in Islamic Astrology', Ithaca:

Actes du dixième Congrès international d'histoire des sciences (Paris), 23-45.

Kim, Yung-sik ÎÈ7MI (1995), 'Chu Hsi on Matter, Motion, etc.: What Did a Traditional Chinese Thinker Think about the Ideas that Were Important in the Western Scientific Tradition?' Seminar paper delivered at the National Tsing Hua University, Hsinchu, 24 January 1995.

Kohn, Livia (1986), 'A Textbook of Physiognomy: The Tradition of the Shenxiang quanbian', Asian Folklore Studies, 45.2:227-257.

Kudo, Motoo TMjtjg (1986), 'Suikochi Shinbô chikukan Nissho ni tsuite BllSM! il S ft fl B # il O (, > T ', Shiteki 7:15-39.

-(1988), 'Shuikochi Shinbô chikukan Nissho yori mieta hô to shuzoku ÎBtiffiiÈ

mMYlfUB^J: OMiZ-fz&t^{£', Mokkan kenkyii, 10:113-129.

-(1990), 'The Ch'in Bamboo Strip Book of Divination (Jih-shu) and Ch'in

Legalism', Acta Asiatica, 58:24-37.

Lam, Lay Yong (1977), A Critical Study of the Yang Hui Suan Fa (Singapore).

le Blanc, Charles (1985), Huai-nan Tzu: Philosophical Synthesis in Early Han Thought (Hong Kong).

Lee, Eun-Hee 'Xi Zhou tianxiang he juedui niandai ffiJWRflffllgif^ft

(Astronomical phenomena of Western Zhou Dynasty)', Ziran kexueshi yanjiu, 19.3:274-283.

Legge, James (1861), The Chinese Classics, vol. 1, book 2 (Confucian Analects, the Great Learning, and the Doctrine of the Mean, tr.) (London and Hong Kong).

Lei, Hsianglin and Fu, Daiwei (1993), ' Language and Similarity in the Dream

Book - Study of Prognostication, Divine Oddities, and Strange Events in Mengxi bitan', Tsing Hua Journal of Chinese Studies, 23.1:31-60.

Lessa, William (1968), The Chinese Body Divination: Its Forms, Affinities, and Functions (Los Angeles).

Li, Jiemin K (2000), ' Yinwan Hanmu Bojuzhan mudu shijie dingbu IPM'MM Wenwu, 8:73-75.

Li, Ling (1993) first edition, (2000) revised edition, Zhongguo fangshu kao <$mM(Beijing).

-, ed. (1993), Zhongguo fangshu gaiguan ^S^iMim, 2 vols (Beijing).

Li Xueqin (1994),Jianbo yizhi yu xueshu shi fffifiM&iSHiPiffii (Taipei).

Li Xueqin et al. (2000), Xia-Shang-Zbou duandai gongcbeng: 1996-2000 nian jiaduan cbengguo baogao MfSJS]gfrftlg: 1996-2000 ^^S^^IRft (Beijing, Guangzhou, Shanghai, Xi'an).

Li, Yan (1935), Zhcmgsiianshi luncong (Shanghai).

Liaowu jushi (nom-de-plume) (undated), Doushu paipan sucheng ^fj&ft

HjSfiK (Taipei).

Libbrecht, U. (1973), Chinese Mathematics in the Thirteenth Century: The Shu-shu chiu-chang of Ch' in Chiu-shao (Cambridge, Mass.).

Lih, Ko-Wei ^H-ft (1986), 'Lun Bao Qishou de hunhuantu Kejishi tongxun, 5 (Supplement) 2:67-79.

Liu, Lexian f'J^W (1994), Shuihudi Qinjian Rishu yanjiu 0 ItWfl

Lloyd, G.E.R. (1979), Magic, Reason and Experience (Cambridge).

-(1984), The Archaeology of Mesopotamia (London).

Loewe, Michael (1979), Ways to Paradise: The Chinese Quest for Immortality (London).

-(1982), Chinese Ideas of Life and Death (London).

-(1988a), 'The Almanacs (jih-shu) from Shui-hu-ti', Asia Major 3rd series, 1.2:128.

-(1988b), 'The Oracies of the Clouds and the Winds', Bulletin of the School of

Oriental and African Studies, 51:500-520.

-(1988c), 'Divination by Shells, Bones and Stalks during the Han Period', T'oung

Pao 74:81-118.

Loewe, Michael and Blacker, Carmen, eds (1981), Oracles and Divination (Boulder, Colorado).

Luo Guicheng PSfig (1982), Tang-Song Yin-Yang wuxing lunji ¡S^fèVêHÎÎtmM (Hong Kong).

Major, John (1980), 'Astrology in the Huai-nan-tzu and Some Related Texts', Bulletin of the Society for the Study of Chinese Religions, 8(Fall):21-31.

March, Andrew (1968), 'An Appreciation of Chinese Geomancy', Journal of Asian Studies, 27.2:252-267.

Maspero, H. (1981) trans. Kierman, F.A., Taoism and Chinese Religion (Amherst, Mass.).

Meyer, Jeffrey (1978), 'Feng-shui of the Chinese City', History of Religions, 18.2:138-155.

Morgan, Carole (1980), Le tableau du boeuf du printemps: étude d'une page de l'almanach chinois (Paris).

-(1980a), 'A Short Glossary of Geomantic Terms', Journal of the Hong Kong

Branch of the Royal Asiatic Society, 20:209-214.

-(1987), 'A propos des fiches oraculaires de Huang Daxian', Journal Asiatique,

Morley, Henry (1854), The Life of Girolamo Cardano of Milan, Physician, 2 vols (London).

Mostaert, Antoine (1969), Manual of Mongolian Astrology and Divination (Cambridge, Mass.).

Nakamura, Shohachi ^Jll^A (1984), Wuxing dayi jiaozhu Sfî^StÈ (Tokyo).

Nakayama, Shigeru ^lllBS (1966), 'Characteristics of Chinese Astrology', lsis, 57.4:442-454.

-(1979), Senseijitsu fiMffi (Tokyo).

Needham, Joseph, et al. (1954- ), Science and Civilisation in China, 7 vols. [Fourth volume onwards consists of multiple sub-volumes; 15 physical volumes were completed during the lifetime of Needham and others continued to be written by different authors organized through the Needham Research Institute for publication (Cambridge). See especially Needham (1956), (1959) and (1962).]

Needham, J. (1956), Science and Civilisation in China, vol. 2 (Cambridge).

-(1959), Science and Civilisation in China, vol. 3 (Cambridge).

-(1962), Science and Civilisation in China, vol. 4, part 1 (Cambridge).

Neugebauer, O. (1975), A History of Ancient Mathematical Astronomy (Berlin).

Ngo, Van Xuyet (1976), Divination, magic et politique dans la Chine ancienne (Paris).

Niu, Weixing ffifill and Jiang Xiaoyuan UMY& (1998), 'On the Ephemerides in Qiyao rangzqijue', Paper presented at the third International Conference on Oriental Astronomy, 26-29 October 1998, Fukuoka.

Ogilvie, R.M. (1969), The Romans and Their Gods in the Age of Augustus (New York).

Palmer, Martin, ed. and trans. (1986), T'ung Shu: The Ancient Chinese Almanac (Boston).

Pang, Pu Hfr (1985), 'Origin of the Yin-Yang and Five Elements Concepts', Social Sciences in China, 6.1:91-131.

-(1999), 'New Idea on the Birth of the Universe - On Bamboo Slips of the

Ancient Chu State Unearthed in Guodian (2)', Root Exploration, 28:5-6.

Park, George (1963), 'Divination and its Social Contexts', Journal of the Royal Anthropological Institute, 93.2:195-209.

Parker, A.P. (1888), 'The Chinese Almanac', Chinese Recorder, 19.2:61-74.

-(1888a), 'Review of the Imperial Guide to Astrology', Chinese Recorder,

Peterson, Willard (1979), Bitter Gourd: Fang I-chih and the Impetus for Intellectual Change (New Haven and London).

Pingree, David (1972), 'Precession and Trepidation in Indian Astronomy before ad 1200', Journal for the History of Astronomy 3:27-35.

-(1973), 'Astrology', in Dictionary of the History of Ideas, vol. I (New York),

Was this article helpful?

0 0
Natural Numerology

Natural Numerology

Be Enchanted By The Power Of Numbers And How It Tells You About Your Life. This Book Is One Of The Most Valuable Resources In The World When It Comes To change lives.

Get My Free Ebook


Post a comment